All-Natural Shanks/Ham Hocks - Sample Price – Tatum Ridge Farms